nov 152017
 

hypotheek afsluitenOngeveer een derde van de huizenkopers wil in eerste instantie zelf een hypotheek afsluiten, maar uiteindelijk kiest maar 3% van de kopers hiervoor. Veruit de meeste mensen kiezen ervoor om hierbij een expert in te schakelen.

Wijzigingen huwelijksvermogensrecht

Nu het huwelijksvermogensrecht met ingang van 01-01-2018 wijzigt, is het helemaal verstandig om u goed te laten adviseren.

Als u ervoor kiest om toch zelf uw hypotheek af te sluiten, kan dit weleens duur uitpakken bij toekomstige wijzigingen. Laat u hierover daarom goed adviseren.

 

Een goed advies verdient zich altijd terug!

okt 232017
 

Wie een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie wil afsluiten, kan vanaf 1 januari 2018 meer lenen. De kostengrens stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000. Dit jaar lag deze grens nog op € 245.000. Dat betekent dus een toename van ruim 8%.

Nu kopen of in 2018?

Wanneer u een woning zoekt met een marktwaarde van rond de € 265.000 , dan kunt u een flink financieel voordeel behalen door uw aankoop uit te stellen tot in 2018. Een hypotheek met NHG-rente is flink lager dan een hypotheek zonder NHG-rente.

Energiebesparende voorzieningen

Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, gaat de grens nog verder omhoog. In die gevallen kan in 2018 maximaal € 280.900 worden geleend.

okt 162017
 

Het aanstaande kabinet Rutte III wil voor 2020 het pensioenstelsel vernieuwen, waarbij iedereen een individuele pensioenpot krijgt. De sociale partners moeten de plannen vormgeven en in de loop van 2018 hierover overeenstemming bereiken, zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

De bedoeling is dat elke Nederlander straks een individuele pensioenpot heeft. In het huidige systeem wordt gespaard in een algemene pot, waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Door de invoering van individuele spaarpotten wordt het pensioen een stuk persoonlijker en minder abstract dan nu. Het voelt meer als ‘eigen geld’. De collectieve uitvoering van de pensioenregeling en de verplichte deelname eraan, moeten echter wel behouden blijven.

De wens van de individuele pensioenpot van kabinet Rutte III, is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Ook blijft het gedeelde risico in stand.

sep 202017
 

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is in de afgelopen periode steeds strengere regels gaan hanteren met betrekking tot BKR-schuldregistratie.

Wanneer BKR-schuldregistratie?

Door deze strenge regels krijg je bijvoorbeeld al een negatieve BKR-registratie als je langer dan een maand meer dan € 250 rood staat. Ook bij een betalingsachterstand  van meer dan € 500 bij een thuiswinkelorganisatie bijvoorbeeld, wordt je al geregistreerd.

Dat betekent dat het voor mensen met een kleine betalingsachterstand uit het verleden, vrijwel onmogelijk is om nog een hypotheek te krijgen.

SP stelt vragen

SP-Kamerleden Jasper van Dijk en Renske Leijten stelden hierover een lijst van vragen aan de demissionair minister van Financiën. Dijsselbloem geeft in zijn antwoorden aan dat hij voor het einde van het jaar verwacht dat het BKR met een ‘pragmatische werkwijze’ komt, waarbij onterechte registraties op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd.

Meer weten over BKR-schuldregistratie?

Wil je weten in welke situaties je  een negatieve BKR-registratie krijgt, kijk dan op de website van het BKR.

sep 082017
 

Bent u 60 jaar of ouder en wilt u graag een huis kopen? Kijk dan eens of de Florius Verzilver Hypotheek iets voor u is. De Florius Verzilver Hypotheek is een zogenaamde ‘omgedraaide hypotheek’. Dit betekent dat u een hypotheeklening aangaat, maar dat u tijdens de looptijd van de lening niets terugbetaalt.

Hoe werkt het?

De rente die u moet betalen, wordt elke maand bijgeschreven bij uw lening, waardoor de schuld tijdens de looptijd oploopt. De totale schuld betaalt u pas terug als u de woning heeft verkocht.

​Voordelen van de Florius Verzilver Hypotheek

De Florius Verzilver Hypotheek biedt u een aantal zekerheden:

  • U krijgt de garantie dat er, onder bepaalde voorwaarden, na de verkoop van de woning geen restschuld ontstaat.
  • U blijft eigenaar van de woning (in tegenstelling tot sommige andere hypotheekvormen) waardoor u de overwaarde kunt verzilveren.
  • U kunt in uw woning blijven wonen zolang u wilt. De Florius Verzilver Hypotheek is niet aan een maximale looptijd gebonden.
  • U betaalt tijdens de hele looptijd een vast rentepercentage om verrassingen te voorkomen. U weet dus precies waar u aan toe bent. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
  • U betaalt tijdens de looptijd niets terug. Dat doet u pas als u de woning permanent verlaat of als u overlijdt.

Waaraan moet u voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de Florius Verzilver Hypotheek moet u voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  • De jongste aanvrager moet ouder zijn dan 60 jaar.
  • U moet eigenaar en bewoner van de woning zijn. Nog bestaande hypotheekschulden moeten eerst worden terugbetaald. Dat kan gebeuren uit de Florius Verzilver Hypotheek. Maar ook uit andere middelen.

Klinkt dit interessant en wilt u hierover meer weten? Koetsier Financieel Advies vertelt u hierover graag meer. Wilt u vrijblijvend een afspraak maken, bel of e-mail dan naar: 0570-592 599 / lourens@koetsierfinancieeladvies.nl

aug 142017
 

Slecht nieuws voor pensioenfondsen en levensverzekeraars. Voor het berekenen van hun toekomstige verplichtingen moeten ze wellicht rekening gaan houden met een maximale levensverwachting van 125 jaar. Dit blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature waaraan ook Nederlandse onderzoekers deelnamen.

Deze week publiceerde Nature vijf onderzoeksrapporten over levensverwachting, waaraan in twee gevallen drie onderzoekers van de Universiteit Groningen deelnamen. Uit een van de onderzoeken, uitgevoerd door prof. Fanny Janssen samen met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, komt nu de verwachting naar voren dat een Japanse vrouw binnen 50 jaar een leeftijd van 125 kan bereiken.

Jeanne Calment

Tot nu staat de maximumleeftijd op 122, bereikt door de Française Jeanne Calment die in 1997 overleed. Op basis van deze vooralsnog zeldzame leeftijd concludeerden Amerikaanse onderzoekers vorig jaar nog in Nature dat de maximale levensverwachting rond de 115 zou liggen.

(Bron: Financiele planning 491 0)

aug 022017
 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de restschuldregeling op de onderwaterhypotheek afgeschaft. Deze regeling was geïntroduceerd als crisismaatregel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en was daarom tijdelijk van aard.

Wat houdt de restschuldregeling in?

Bij een onderwaterhypotheek is de waarde van de eigen woning lager dan de op die woning rustende schuld. Met deze regeling kon je tijdelijk (maximaal 15 jaar) de rente en kosten aftrekken van de schuld die je overhield als je je huis ‘onderwater’ had verkocht, zodat je in staat was om te verhuizen.

Waarom wordt de regeling afgeschaft?

De regeling is van kracht geworden met ingang van 29 oktober 2012. Volgens de staatssecretaris heeft de doorstroming op de woningmarkt zich echter inmiddels hersteld. Hierom ziet hij geen aanleiding de Regeling restschuld te verlengen. Zo zouden huizenprijzen stijgen, het aantal woningtransacties weer boven het gemiddelde van voor de crisis liggen en verwacht de staatssecretaris dat het onderwaterpercentage aan het eind van dit jaar is gedaald tot het niveau van voor de crisis.

In actie komen dit jaar


Als je je nog beperkt voelt in je verhuisplannen omdat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning, lijkt het nu het juiste moment om in actie te komen. Anders is het waarschijnlijk wachten tot de waarde van de woning gelijk is aan de hypotheekschuld.

Versneld de hypotheekschuld aflossen is immers een optie die voor veel mensen niet haalbaar is. Een niet-aftrekbare lening maakt herfinanciering voor veel mensen onmogelijk.

jul 042017
 

De aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017 van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar de lage rente biedt volgens de DNB ook kansen. Bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.

Risico’s voor financiële sector

De historisch lage rente heeft volgens DNB voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld in het algemeen gunstig uitgepakt. Hun rentelasten zijn namelijk gedaald. De financiële positie van Pensioenfondsen en levensverzekeraars is door deze rentedaling echter verslechterd. De DNB wijst op de risico’s van de aanhoudend lage rente voor de financiële sector en de reële economie.

Winstgevendheid onder druk

DNB: ‘In een dergelijk scenario komt de winstgevendheid van banken naar verwachting onder druk te staan. Terwijl het voor pensioenfondsen en verzekeraars lastiger wordt om hun verplichtingen na te komen. Hierdoor zijn zij mogelijk geneigd beleggingsmogelijkheden met meer risico’s op te zoeken. Naarmate de rente langer laag blijft, treedt gewenning op.   Huishoudens, bedrijven en de overheid verliezen dan de prikkel om schulden omlaag te brengen.’

Afbouw hypotheekrenteaftrek

De lage rente biedt volgens DNB echter ook kansen. ‘Structurele aanpassingen kunnen bij een lage rente versneld worden doorgevoerd. Denk hierbij aan de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de verduurzaming van de economie.

Impliciete subsidie

Het is niet de eerste keer dan de DNB met een (impliciet) pleidooi komt om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. Eind januari pleitte DNB nog voor een verdere inperking.

De DNB brengt het recente OFS in bij het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel.

 

jun 212017
 
Als jij bij de 1,1 miljoen Nederlandse huishoudens hoort met een hypotheek waarop je niet of nauwelijks aflost, dan loop je het risico dat je aan het eind van de looptijd met een forse restschuld blijft zitten. Zeker als je een aflossingsvrije hypotheek hebt van meer dan 100% van de woningwaarde.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), toezichthouder op sparen, beleggen, verzekeren en lenen, maakt zich ernstige zorgen over deze klanten met aflossingsvrije hypotheken. Ze lopen het risico dat ze aan het eind van de looptijd met een forse restschuld blijven zitten, zeker als ze onvoldoende spaar- of pensioengeld hebben om deze eventuele restschuld af te lossen. Daarom wil het AFM dat de vier Nederlandse grootbanken deze huishoudens proactief gaan benaderen. Het AFM wil dat ze dat doen op basis van actuele (inkomens)gegevens, en niet op bais van aannames.

Ernstig capaciteitsprobleem

De banken vrezen dat ze ernstige capaciteitsproblemen krijgen als ze deze huisoudens (pro)actief moeten benaderen. “De vrees is dat we straks van de AFM alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek op dezelfde manier moeten benaderen als een groep van zevenduizend klanten met een potentieel probleem die we zelf hebben geïdentificeerd”, aldus Theo Harms van Rabobank tegenover het FD. “Daar hebben we de capaciteit helemaal niet voor. Geen van de banken. Dan kan er straks geen hypotheek meer worden verstrekt.”

Actuele inkomensgegevens

De meest problematische groep zijn de huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 100% die dicht tegen de einddatum zit. Het AFM adviseert de banken om in eerste instantie die huishoudens te benaderen. Maar de banken zijn er niet gerust op. Temeer omdat veel klanten er niet op zitten te wachten om hun actuele inkomensgegevens of andere (spaar)saldi te delen met de bank. “Als mensen hun actuele inkomen niet willen vertellen kunnen we dat niet afdwingen”, aldus Dennis Noordervliet van ING.

Wat kun je doen?

Behoor jij tot deze groep huishoudens? Wacht dan niet totdat de bank eventueel contact met je opneemt, maar kom zelf in actie. Breng je situatie in kaart en maak een plan om een restschuld tegen te gaan. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met een financieel planner die ook Erkend Hypotheek Adviseur is. Hij kan je helpen om jouw situatie goed in kaart te brengen en samen met jou je persoonlijk financieel plan op stellen. Een investering die zich snel terugverdient.

mei 182017
 

Waarom uw hypotheek oversluiten?

hypotheek oversluitenDenkt u er weleens over na om uw hypotheek over te sluiten? Omdat de hypotheekrente op dit moment erg laag staat, of omdat uw persoonlijke situatie is gewijzigd, waardoor u behoefte heeft aan meer financiële ruimte. Of wilt u wellicht uw hypotheekrente langer vastzetten?

Veelal moest u voor het oversluiten van uw hypotheek een taxatierapport van uw woning laten opmaken en heeft u een werkgeversverklaring nodig van uw werkgever.

Hypotheek oversluiten was nog nooit ze gemakkelijk

Een enkele verzekeringsmaatschappij heeft dit echter gemakkelijker gemaakt. Zodat u geen taxatierapport en werkgeversverklaring meer nodig heeft.

De stukken die u nodig heeft voor het oversluiten van uw hypotheek, heeft u dan zelf in huis. Een recente loonstrook, een bankafschrift met daarop de salarisbetaling en de opgave met het saldo van de huidige hypotheek zijn in dat geval voldoende.

Voor de waardebepaling van uw woning, maakt de verzekeringsmaatschappij gebruik van modeltaxaties. Zodat een nieuw taxatierapport niet nodig is. Zo bespaart u als klant op uw taxatiekosten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw hypotheek over te sluiten, zonder taxatierapport en werkgeversverklaring? Neemt u dan contact met mij op via mijn site of bel/e-mail mij op lourens@koetsierfinancieeladvies.nl06-23682397.

Ik geef u hierover graag meer informatie en advies.